Savez udruga
osoba s invaliditetom
Grada Siska

Horizontalne teme u sklopu provedbe projekta

616fa8fc4cf5a5.85788921

Mjere predstavljaju usklađivanje s horizontalnim politikama Europske Unije i osiguravanje pozitivnog utjecaja na iste. Ishodište horizontalnih mjera su aktualne EU politike. One odražavaju opće i multidisciplinirane teme i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje.

Horizontalne teme na koje projekt pozitivno utječe:

  • jednake mogućnosti – nediskriminacija, ravnopravnost spolova i pristupačnost za osobe s invaliditetom
  • održivi razvoja i zaštita okoliša – održivost resursa
  • promicanje načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Smisao jednakih mogućnosti i nediskriminacije je osigurati svima mogućnost korištenja javno dostupnih resursa i sudjelovanje u javnom i društvenom životu.

Europska unija zagovara „učinkovito korištenje resursa”, tj. korištenje resursa na održiviji način. Shodno tome, briga za okoliš i učinkovito korištenje resursa je sastavni dio kulture djelovanja nositelja projekta Saveza udruga osoba s invaliditetom Grada Siska te se sve aktivnosti koje provodi temelje na načelima dobrog upravljanja, održivosti resursa, zaštite okoliša, zaštite zdravlja članova i zaposlenika te sigurnosti radnog prostora.